สินค้าหมด


 

คู่มือ อธิบายหลักการ และสอนวิธีการเขียนโค๊ด แยกเน็ต-แยกเกมส์
และการทำ Load Balance บน Clark Connect 4.3
สำหรับร้าน Internet Cafe'

 

 

 

 

ตอนที่ 1 : ทำความเข้าใจ

1. สิ่งที่ควรทราบก่อนศึกษาคู่มือ

2. ความเป็นมาของระบบแยกเน็ต + แยกเกมส์
            2.1. ก่อนจะมาเป็น Linux Server
            2.2. การใช้ Linux Server ทำระบบแยกเน็ต + แยกเกมส์ และแชร์อินเตอร์เน็ต

3. ทำความเข้าใจหลักการทำงานของระบบเก็บแพทช์
            3.1 ภาพรวมของระบบ13
            3.2 ระบบเก็บแพทช์ผ่านโปรโตคอล HTTP
                        - หลักการทำงาน
                        - ไฟล์ และโฟลเดอร์ที่ใช้ในการทำงาน
            3.3 ระบบเก็บแพทช์ผ่านโปรโตคอล FTP
                        - หลักการทำงาน
                        - ไฟล์ และโฟลเดอร์ที่ใช้ในการทำงาน

4. ทำความเข้าใจหลักการทำงานของระบบ Traffic Control หรือ Firewall
            - ภาพรวมของระบบ
            - หลักการทำงาน
                        กรณีที่ 1. เมื่อ Firewall เป็นทางผ่านของข้อมูล
                        กรณีที่ 2. เมื่อ Firewall เป็นผู้รับข้อมูล
                        กรณีที่ 3. เมื่อ Firewall เป็นผู้ส่งข้อมูล
            - ไฟล์ และโฟลเดอร์ที่จำเป็นในการทำงาน

5. ทำความเข้าใจหลักการของระบบ Software Routing เพื่อการทำระบบแยกเน็ต + แยกเกมส์
     และการทำ Load Balance (การรวมตั้งแต่ 2 สายขึ้นไป เข้าด้วยกัน)
            - ภาพรวมของระบบ
            - หลักการทำงาน
            - ไฟล์ และโฟลเดอร์ที่จำเป็นในการทำงาน

ตอนที่ 2 : หลักการออกแบบ และเขียนโค๊ดแยกเน็ต+แยกเกมส์

6. สิ่งที่ควรทราบก่อนทำการออกแบบ
            - ความแตกต่างของข้อมูลเน็ต และข้อมูลเกมส์
            - วิธีการตรวจสอบ IP และ Port ของ Application ใด ๆ ที่เครื่องใช้งานอย
            - รูปแบบการใช้งาน iptables เบื้องต้น

7. ออกแบบระบบแยกเน็ต + แยกเกมส์ ที่เราต้องการ
            - ร้านตัวอย่าง
            - แนวคิดที่ 1
            - ทดสอบแนวคิดที่ 1
            - แนวคิดที่ 1 (แก้ไขครั้งที่ 1)
            - ทดสอบแนวคิดที่ 1
            - แนวคิดที่ 1 (แก้ไขครั้งที่ 2)

8. เริ่มต้นเขียนโค๊ดแยกเน็ต + แยกเกมส์
            - นำแนวคิดที่ได้มาสร้างโค๊ด iptables
            - คำอธิบายโค๊ด
            - การเขียนโค๊ด Load Balance
            - สรุป

9. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำงานของ action (jump/target)

ภาคผนวก

ก. โค๊ดใช้สำหรับหาค่า Gateway และ IP ของแต่ละ PPP

ข. ตัวอย่างโค๊ดแยกเกมส์ 1 เส้น เน็ต 2 เส้นทำ Load Balance ที่ใช้งานจริง

ค. วิธีการ Ghost ผ่าน LAN
            1. เตรียมความพร้อม
                        - สร้าง Boot FlashDrive
                        - สร้าง Ghost Image File
            2. เริ่มต้นทำการ Ghost

ง. แหล่งข้อมูลอ้างอิง